କ୍ୟାଟେଗୋରୀଗୁଡିକ |

ବ Feat ଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ଆମ ବିଷୟରେ

ପ୍ରାୟ 1

ଆମେ 15 ବର୍ଷର ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ସକେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ DENO ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକରି, ଆମେ ଶିଳ୍ପରେ ଆମର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥିତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟବସାୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପାଳନ କରୁ |

ଅଧିକ ପଢ

ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ଘଟଣା